>

Code Cung Hoàng Đạo Trong Thông Tin Người Dùng Wapego Full Cung Hoàng Đạo
cung hoàng đạo thành viên
+ để hiển thì thì thành viên đó phải có hồ sơ mới hiện đúng :)
+ có 2code bạn muốn dùng code nào cũng được:
- code 1 by mad :
TWIG
 1. {%set u=api.u.get(api.user_id)%}<br />
 2. {%set m=u|join('--msS--')|split('--msS--')%}<br />
 3. {%set d=m[16]|split('-')[0]%}<br />
 4. {%set m=m[16]|split('-')[1]%}<br />
 5. {% if m==1 and d>=20 or m==2 and d<=18 %}Bảo bình
 6. {% elseif m==2 and d>=19 or m==3 and d<=20 %}Song ngư
 7. {% elseif m==3 and d>=21 or m==4 and d<=19 %}Bạch dương
 8. {% elseif m==4 and d>=20 or m==5 and d<=20 %}Kim ngưu
 9. {% elseif m==5 and d>=21 or m==6 and d<=21 %}Song tử
 10. {% elseif m==6 and d>=22 or m==7 and d<=22 %}Cự giải
 11. {% elseif m==7 and d>=23 or m==8 and d<=22 %}Sư tử
 12. {% elseif m==8 and d>=23 or m==9 and d<=22 %}Xử nữ
 13. {% elseif m==9 and d>=23 or m==10 and d<23 %}Thiên bình
 14. {% elseif m==10 and d>=24 or m==11 and d<=21 %}Hổ cáp
 15. {% elseif m==11 and d>=22 or m==12 and d<=21 %}Nhân mã
 16. {% elseif m==12 and d>=22 or m==1 and d<=19 %}Ma kết
 17. {% endif %}

- code 2 by vlove.tk:
TWIG
 1. {%set u=api.u.get(api.r.get("uid")|default(api.user_id))%}{%set m=u|join('--msS--')|split('--msS--')%}<br />
 2. {%set b=m[16]|date("d")%}<br />
 3. {%set d=m[16]|date("m")%}<br />
 4. {% if b>=19 and d==4 or b<=13 and d==5 %}Bạch Dương
 5. {% elseif b>=14 and d==5 or b<=21 and d==6 %}Kim Ngưu
 6. {% elseif b>=22 and d==6 or b<=20 and d==7 %}Song Tử
 7. {% elseif b>=21 and d==7 or b<=10 and d==8 %}Cự Giải
 8. {% elseif b>=11 and d==8 or b<=16 and d==9 %}Sư Tử
 9. {% elseif b>=17 and d==9 or b<=30 and d==10 %}Xử Nữ
 10. {% elseif b>=31 and d==10 or b<=23 and d==11 %}Thiên Bình
 11. {% elseif b>=24 or b<=29 and d==11 %}Bọ Cạp
 12. {% elseif b>=30 and d==11 or b<=17 and d==12 %}Xà Phu
 13. {% elseif b>=18 and d==12 or b<=19 and d==1
 14. %}Nhân Mã
 15. {% elseif b>=20 and d==1 or b<=16 and d==2 %}Ma Kết
 16. {% elseif b>=17 and d==2 or b<=11 and d==3 %}Bảo Bình
 17. {% elseif b>=12 and d==3 or b<=18 and d==4 %}Song Ngư
 18. {% endif %}

+ code nguồn tổng hợp.
Posted by Trương Minh Đức.

- code 1 by mad :- code 2 by vlove.tk:

cung-hoang-dao-wapego
DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close

ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi