>

Code đăng ảnh mới báo ra shoutbox trang chủ wapego

Thêm code dưới vào twig tập tin header album ảnh


TWIG
  1. {% if api.r.get("id") == "upload" %}<style>body{display:none}</style><span style="color: #ff3333"> <meta http-equiv="refresh" content="2,url=/galery.php?&ses=iJmxHJJ,BxjpD2IVeWSfCIPoHkb&id=new&dang=[user_id]"/></span> <script type="text/javascript">window.location.replace("/galery.php?id=new&msg={{api.r.get('msg')}}&id=new&files={{api.r.get('id')}}&hien=[user_id]&to={{api.r.get('post')}}"); </script>{% endif %}<style> .a<span style="color: #ff3333">[user_id]</span>{display:none}</style>


Dán code sau vào "Bố cục danh sách ảnh mới" xóa hết code củ đi nha !TWIG
  1. {% if api.r.get("dang")==api.user_id %} <style>body{display:none}</style> <br/><body onload="document.tti.submit();"/> <br/><form action="main.php?id=ch_topic_h&uid=123456&back_url=/main.php?chiase=anh" method="post" name="tti"> <input type="hidden" name="text" maxlength="100" value="Thêm một ảnh mới [br/][a=/galery.php?&id=view_foto&uid={{nick_uid}}&foto_uid={{photo_uid}}][scimg]view_foto.php?2={{photo_uid}}&type=128&3=128&w=200&h=200&&i=112233][/scimg][/a][br/] Bình luận: {{api.r.get('msg')}}"/> <input type="submit" value="Về Trang Chủ" name="xong" /></form><br/></div> <!--clgt-- {% endif %}{% if api.r.get("id") == "new" %}<div align="left"><div class="title1"><table cellspacing="0" cellpadding="0" class="combo-in"><br/><tbody><tr><br/><td class="in-cell">Ảnh mới của <a href="user_info.php?uid={{nick_uid}}" class="{{photo_profile}}">{{nick}}</a> (<script type="text/javascript">if (o.match(/{{nick_uid}}/i))document.write('<font color="#33ff00"><b class="is-on fcgs">on</b></font>');else document.write('<font color="#ff0000"><span class="offline">off</span></font>');</script>)</td><br/><td class="btn-cell"><a href="admin.php?id=del_foto&foto={{photo_uid}}&uid={{nick_uid}}">[X]</a></td><br/></tr><br/></tbody></table></div></div><br/><div class="content"><br/><div class="author"><br/><div align="left">Tải lên lúc {{photo_upload_date}}</div><br/></div><br/><div class="txt"><center><img src="view_foto.php?2={{photo_uid}}&type=1&3=1&w=256&h=256&i=12345"><br><br/><div class="a{{nick_uid}}"><br/><form action="galery.php?id=vote&uid={{nick_uid}}&it=votelol&foto_uid={{photo_uid}}" method="post"><div class="center">Đánh giá:<br><select name="vote"><option value="10">10</option><option value="9">9</option><option value="8">8</option><option value="7">7</option><option value="6">6</option><option value="5">5</option><option value="4">4</option><option value="3">3</option><option value="2">2</option><option value="1">1</option></select><br><input type="submit" value="Đánh giá"></div></form><br/></div><br/><small><div id="more"><div class="button_blue button_wide" style="margin:0 10px 10px 10px"><a href="{{galery_profile}}"><button id="view_more"><b>Xem thêm album</b></button></a></div></div></small><br/></center></div><br/></div><br/>{% endif %}<br/>


Code này đã được share nhưng mắt lỗi nên mình share lại chứ chẳng hay ho gì đâu. Tìm và thay 112233 thành số id file tập tin trong lưu trữ tập tin của bạn. VD: http://yeuroi.wapego.net/files/1067694/hello.png thì các bạn lấy 1067694 thay vào nhá ! và thay 123456 thành uid shoutbox trang chủ. Muốn thây đổi cỡ ảnh tìm đoạn w=200, h=200 sửa số 200 theo ý các bạn. Code này phải có bbcode ơ shoutbox mới hiện thị hình ảnh. Chúc các bạn thành công!

Có gì không hiễu thì để lại tin nhấn bên dưới nha hoặc liên hệ mình cũng có thể vào Chat nhấn tin nào rãnh mình sẽ rep.

DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close

ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi