>

- Bước 1. Đầu tiên vào ttnd thêm code này nha . Xóa ký tự @ ở <@/textarea> và [@user_id] (nếu có nhé)

HTML
  1. <form action="pm.php?&id=new&to=[user_id]" method="post"> <textarea cols="23"rows="1" style="display:none" name="msg">[henho]</textarea><img src="/files/953350/thu.gif"> <input type="submit" class="no" value="Gửi lời hẹn hò"/></form>


- Đoạn code trên dùng đến khi nhấn vào nó sẽ gửi đi một lời mời kết hôn qua tin nhấn riêng.

- Bước 2. Thêm Twig này ở đầu trang ttnd.


TWIG
  1. {% if api.r.get("view") == "love" %} <style>.left,.title{display:none}style> <div style="background-color:#FFF7B7;color:#444;padding:4px;margin:4px;border:1px solid#FFCC00;text-align:left;"> <b style="color:red">Thông báob><br> Bạn có thực sự muốn hẹn hò với [nick] ? <form action="pm.php?&id=new&to=[user_id]" method="post"> <textarea cols="23"rows="1" style="display:none" name="msg">[xacnhan]textarea> <input type="submit" class="" value="Xác nhận"/>form>div><style>.a{display:none;margin-top: -5px;padding-top:-5px;}style> {% endif %}


- Khi người được mời kết hôn chấp nhận thì nó sẽ hiện ở ttnd của người mời kết hôn

- Bước 3. Vào ttnd tạo shoutbox lấy uid rùi vào sửa shoutbox

+ Ô 1:

TWIG
  1. {{message_list}}{%if message_list==""%} Đang cô đơn ?<br/>{% endif %}


+ Ô 2:

TWIG
  1. Đã kết hôn với <a href="user_info.php?
  2. uid={{ api.u.get(nick|slice(27,8)).uid }}&view=xem" style="font-weight:bold;color:{{ api.u.get(nick|slice(27,8)).city }}">{{ api.u.get(nick|slice(27,8)).nick }}a><span class="ic"> {{userphoto}}span> {% if api.r.get("uid")==api.user_id %} {{delete_post_button|replace({'[X]':'Hủy kết hôn'})|raw}}{% endif %}


- Bước 4. Vào thiết kế >> bố cục >> tin nhắn riêng>> danh sách tin nhắn rùi thêm code này ở trên

TWIG
  1. {% if '[xacnhan]' in message|escape %}{%if nick_uid!=api.user_id%}<div class="rmenu"><font color="#ff0000"><b>Thông Báo</b></font>: <a href="{{profile_url}}" class="{{nick_class}}"> {{nick}}</a><fontcolor="#999"> đã đồng ý làm Vợ Chồng với bạn !</font> <form action="main.php?id=ch_topic_h&uid=113631&uuid={{nick_uid}}&back_url=main.php?" style="display:inline" method="post"><input type="hidden" name="text" value="ad"/><input type="submit" value="Hoàn tất" class="chon"/></form><br/><i>({{message_date}})</i><br/></div>{% else %}<div class="rmenu"><font color="#0000ff"><b>Thông Báo</b></font>: <fontcolor="#999">Đã xong! Chúc bạn và người ấy luôn vui vẻ hạnh phúc mãi mãi!</font><br><i>({{message_date}})</i></div>{% endif %}{% else %}
  2. {% if '[henho]' in message|escape %}{%if nick_uid!=api.user_id%}<div class="rmenu"><font color="#ff0000"><b>Thông Báo</b></font>: <a href="{{profile_url}}" class="{{nick_class}}">{{nick}}</a><font color="#999"> muốn kết hôn với bạn!</font> <form action="main.php?id=ch_topic_h&uid=113631&uuid={{nick_uid}}&back_url=%2Fuser_info.php%3Fuid%3D{{nick_uid}}%26view%3Dlove" style="display:inline" method="post"><input type="hidden" name="text" value="ad"/><input type="submit" value="Đồng ý" class="chon"/></form><i><br/>({{message_date}})</i></div>{% else %}<div class="rmenu"><font color="#ff0000"><b>Thông Báo</b></font>: <fontcolor="#999">Đã gửi lời mời ! Bạn vui lòng chờ câu trả lời của ấy trong ít phút nha, trong thời gian chờ đợi bạn có thể <a href="/library.php?">Đọc Truyện</a><a href="/chat.php?">Vui Chơi</a>! </font><br><i>({{message_date}})</i></div>{% endif %}{% else %}xóa @ ở [@user_id] và <@/textarea> thay 113631 = uid shoutbox lúc nãy vừa tạo
Cuối cùng là thêm {% endif %} {% endif %} ở cuối .

ket-hon-wapego
DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close

ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi