>

- Code này dùng để quote, bbcode, tag, smile,.. cùng một lúc nhưng không cần phải load lại trang.
- Đặt js này trước thẻ form :
JS
 1. <script type="text/javascript">
 2. function tag(text1,text2){
 3. if((document.selection)){
 4. document.form.text.focus();
 5. document.form.document.selection.createRange().text = text1+document.form.document.selection.createRange().text+text2
 6. }else if(document.forms['form'].elements['text'].selectionStart!=undefined){
 7. var element=document.forms['form'].elements['text'];
 8. var str=element.value;
 9. var start=element.selectionStart;
 10. var length=element.selectionEnd-element.selectionStart;
 11. element.value=str.substr(0,start)+text1+str.substr(start,length)+text2+str.substr(start+length)
 12. }else{
 13. document.form.text.value+=text1+text2
 14. }
 15. };
 16. function show_hide(a){
 17. b=document.getElementById(a);
 18. if(b.style.display=="none"){
 19. b.style.display="block"
 20. }else{
 21. b.style.display="none"
 22. }
 23. }
 24. script>


- Tìm thẻ form và thêm vào name="form", tìm thẻ textarea thêm name="text" vào.

- Thêm code sau vào nơi muốn đặt quote hoặc bbcode,..

HTML
 1. <a href="javascript:tag(' ', '')" tabindex="-1"><img src="/bold.gif" alt="b" title="Bold" border="0"></a>


- Nguồn: https://phonho.net/forum/threads/share-code-quote-khong-load-bang-javascript.13641/

- Đã có chỉnh sữa và hướng dẫn dể dùng hơn bởi isharecode.

quote khong load , bbcode khong load
DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close

ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi