>

Theo yêu cầu của một bạn hôm này xin phép chủ blogfree.s2vn.top cho mình mạn phép share template fake.
s2vn thì không thể nào chèn shell nỗi vì mình không biết shell là gì đâu [*]

Vì chưa xin phép nên share dưới dình thức fake 99% hihi.

demo mint.s2vn.top

Đầu tiên bạn đăng nhập vào cpanel.

Sau đó bạn vào chỉnh sửa Template.

Bạn sửa từng phần nhé.

Cho code vào rồi save lại thôi:

Header [Đầu trang]

CODE
 1. <!DOCTYPE html><html lang="vi" ><head><meta
 2. http-equiv= "Content-Type" content= "text/html; charset=utf-8" />
 3. <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content= "IE=edge" >
 4. <meta name="keywords" content="[func:keywords]"/>
 5. <meta name="description" content="[func:description]"/>
 6. <meta name="viewport"content="width=device-width, initial-scale=1">
 7. <link rel= "shortcut icon" href= "/favicon.ico" /> <title> [func:title] </title><link
 8. rel= "stylesheet" type= "text/css" href="http://S2VN.TOP/styles/css/bootstrap.min.css" media="all,handheld" /> <link rel= "stylesheet" href= "https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.4.0/css/font-awesome.min.css" >
 9. <link rel= "stylesheet" href= "http://S2VN.TOP/theme/style.css" ><link rel= "stylesheet" type= "text/css" href= "http://S2VN.TOP/nghich.css" media="all,handheld" />
 10. <style> body { padding-top: 80px; } img {max-width: 100%;} * {word-wrap: break-word;} </style><link href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootswatch/3.1.1/flatly/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 11. <link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/2863982709-widget_css_bundle.css">
 12. <link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://www.blogger.com/dyn-css/authorization.css?targetBlogID=1376622196572522786&amp;zx=f4511d2b-4932-4cb1-9f67-e7356e5565b3">
 13. <link rel="stylesheet" href="http://kenh10s.com/modules/templates/plus/publics/css/chauit.css?v=2.0"></head><body><nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" > <div
 14. class= "container-fluid"> <div class="navbar-header"> <button type= "button" class= "navbar-toggle" data-toggle= "collapse" data-target= "#bs-example-navbar-collapse-1" >
 15. <span class="sr-only" ></span> <span
 16. class= "icon-bar" ></span> <span class="icon-bar" ></span> <span class= "icon-bar" ></span>
 17. </button> <a class="navbar-brand" href= "/" >MINT </a></div> <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1" > <ul
 18. class= "nav navbar-nav" > <li><a href= "/index.php" ><i class= "fa fa-home" ></i> TRANG CHỦ</a></li> <li><a href= "https://isharecode.tk" ><i class="fa fa-list" ></i> ĐUA TOP WAP VIỆT </a></li> <li><a href="http://S2VN.TOP/tai-lieu-tham-khao.html" ><i class="fa fa-book" ></i> TÀI LIỆU </a></li> <li><a
 19. href= "http://S2VN.TOP/dieu-khoan.html" ><i
 20. class= "fa fa-bookmark-o"></i> ĐIỀU KHOẢN</a></li> </ul> <ul class="nav navbar-nav navbar-right" > <li><a href="/" ><button
 21. type= "button" class= "btn btn-primary" > mint.s2vn.top </button></a></li> <li><a href= "http://mduc.ml" ><button type= "button" class="btn btn-success" >MinT</button></a></li> </ul></div> </div> </nav> <div class= "container">
 22. <div class= "row"> <div class= "col-sm-8" ><div
 23. class= "alert alert-success" role= "alert" > <i
 24. class= "fa fa-bullhorn"></i><b> Giao diện BLOGFREE fake</b><br/> Đây là bản mod v1.0 fake 99% giao diện của blogfree. V2.0 đầy hứa hẹn tối ưu hơn cả blogfree :)</div><div
 25. class= "panel panel-info" ><div class="panel-heading" role= "alert" ><span class="glyphicon glyphicon-bell" ></span> <a href="http://s2vn.top" ><b><span
 26. style= "color:red" >MDuc.ml </span></b></a> - Get token full quyền không check point</div></div>


Chỉnh sửa Footer
CODE
 1. <footer> <hr> <div id="footer" style= "width: auto;" ><div class= "row"> <p class= "text-muted text-center" > Copyright © MinT 2017 </p> <p class= "text-muted text-center" >MinT - Blog Chia Sẻ Tổng Hợp </p> <p class= "text-muted text-center" > </body>
 2. <script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 3. <script type="text/javascript" src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
 4. <script src="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/js/bootstrap.min.js"></­script><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
 5. <script src="http://S2VN.TOP/styles/js/bootstrap.min.js"></script>
 6. <a href="https://mduc.ml"><img src="https://mduc.ml" alt="Auto like facebook"/></a>
 7. </body>
 8. </html>


Chỉnh sửa Index
CODE
 1. <div
 2. class= "panel panel-primary" ><div class= "panel-heading"><i class= "fa fa-th" ></i> ĐƯỢC ĐỀ XUẤT</div><div class= "list-group" >
 3. [tophot=5]
 4. <a class= "list-group-item" href="[link]" title="[title]">[title]</a>
 5. [/tophot]
 6. </div></div>
 7. <div class= "panel panel-primary" ><div class="panel-heading" ><i
 8. class= "fa fa-commenting-o" ></i> BÀI VIẾT MỚI </div><div class="list-group-item" ><span
 9. class= "glyphicon glyphicon-info-sign" aria-hidden= "true" ></span><span style="color: red;" ><b> Admin: </b>Các bạn có thể góp ý hoặc yêu cầu bài viết & gửi về Fanpages của Blog nhé! Cảm ơn! </span></div><div class= "list-group" >
 10. [newblog=10]
 11. <a class= "list-group-item" href="[link]" title="[title]">[title]</a>
 12. [/newblog]
 13. </div></div></div>
 14.  
 15.  
 16. <div class= "col-sm-4" ><div class= "panel panel-primary" ><div class="panel-heading"><span class="glyphicon glyphicon-star-empty" ></span> AUTHOR </div><div id="myTabContent" class="tab-content" >
 17. <div class= "tab-pane fade active in" id="new"><table width="100%" class="list-group-item"><tbody><tr><td width="115"><img src="https://z-p3-scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/cp0/e15/q65/p640x640/20106622_369699540111943_1115811887026096514_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=367e91b68ac4ff34570d38af035bd8aa&oe=5A365B24" width="100" height="110"></td>
 18. <td width="auto" valign="top"><span style="color:#313132;"><a><b> Giới thiệu về tác giả </b></a></span><br> Tôi là Tuấn Anh, một cậu bé trung học phổ thông không có điểm gì nổi bật nhưng có lòng đam mê và hoài bão không bao giờ bị dập tắt...<br>
 19. </td></tr></tbody></table></div></div></div><script> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script><div class= "panel panel-info" ><div
 20. class= "panel-heading" ><i class="fa fa-facebook-square" ></i> FanPage</div> <div
 21. class= "list-group-item" ><center><div class="fb-page" data-href= "https://www.facebook.com/auto.like.cmt" data-width= "340" data-hide-cover="false" data-show-facepile= "true" ></div></center></div></div><div class="panel panel-info" ><div class="panel-heading"><i
 22. class= "fa fa-info-circle"></i> Chuyên Mục Bài Viết</div>
 23. [cat:div=list-group-item:icon=<img src="/r.gif" alt="Chuyên Mục Bài Viết" /> |subcat:div=list-group-item:icon=<img src="/r.gif" alt="Chuyên Mục Bài Viết" /> ]
 24. </div></div></div></div>


Chỉnh Sửa Topic
CODE
 1. <div
 2. class= "panel panel-primary" ><div class= "panel-heading"> <b><font color="black"><input type="button" value="« Quay Lại" onclick="history.back(-1)" /></font></b> / <a href="/index.php"><font color="white"><b>Trang Chủ</b></font></a> / <a href="[topic:subbox:link]"><b><font color="white"> [topic:subbox]</font></b></a></div><div class= "list-group" ><div class="list-group-item"><table width="100%"><tbody><tr><td width="115"><img src="[topic:thumb]" alt="[topic:title]" title="[topic:title]" width="110" height="100"/></td>
 3. <td width="auto" valign="top"><span style="color:#313132;"><b> [topic:title] </b></span><br><span class="view"> View: [topic:view] lượt</span><br><span class="time"> Time: [topic:day]/[topic:month]/[topic:year]</span><br>
 4. </td></tr></tbody></table></div></div></div><div class= "panel panel-primary" ><div class= "list-group" ><div class="list-group-item"><font color="black">
 5. [topic:content]
 6. </font></div></div></div>
 7. <div class= "panel panel-primary" ><div class= "list-group" ><div class="list-group-item">[topic:tag=#DF790C]</div></div></div>
 8. </div><div class= "col-sm-4" ><div class= "panel panel-primary" ><div class="panel-heading"><span class="glyphicon glyphicon-star-empty" ></span> AUTHOR </div><div id="myTabContent" class="tab-content" >
 9. <div class= "tab-pane fade active in" id="new"><table width="100%" class="list-group-item"><tbody><tr><td width="115"><img src="https://z-p3-scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/cp0/e15/q65/p640x640/20106622_369699540111943_1115811887026096514_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=367e91b68ac4ff34570d38af035bd8aa&oe=5A365B24" width="100" height="110"></td>
 10. <td width="auto" valign="top"><span style="color:#313132;"><a><b> Giới thiệu về tác giả </b></a></span><br> Tôi là Tuấn Anh, một cậu bé trung học phổ thông không có điểm gì nổi bật nhưng có lòng đam mê và hoài bão không bao giờ bị dập tắt...<br>
 11. </td></tr></tbody></table></div></div></div><script> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script><div class= "panel panel-info" ><div
 12. class= "panel-heading" ><i class="fa fa-facebook-square" ></i> FanPage</div> <div
 13. class= "list-group-item" ><center><div class="fb-page" data-href= "https://www.facebook.com/auto.like.cmt" data-width= "340" data-hide-cover="false" data-show-facepile= "true" ></div></center></div></div><div class="panel panel-info" ><div class="panel-heading"> <i
 14. class= "fa fa-info-circle"></i> Cùng Chuyên Mục </div>[cungchuyenmuc=5]<div class="list-group-item"><img src="/r.gif" alt=" Cùng Chuyên Mục" /> <a href="[link]" title="[name]>[name]</a></div>[/cungchuyenmuc]</div></div></div></div>


Chỉnh sửa Box
CODE
 1. <div
 2. class= "panel panel-primary" ><div class= "panel-heading"> <b><font color="black"><input type="button" value="« Quay Lại" onclick="history.back(-1)" /></font></b> / <a href="/index.php"><font color="white"><b>Trang Chủ</b></font></a> / <a href="[boxlink]"><b><font color="white">[boxname]</font></b></a></div>
 3.  
 4. <div class= "list-group" >[box]<div class="list-group-item"><a href="[link]" title="[name]">[name]</a></div>[/box]</div></div></div>
 5.  
 6. </div>
 7. <div class= "col-sm-4" ><div class= "panel panel-primary" ><div class="panel-heading"><span class="glyphicon glyphicon-star-empty" ></span> AUTHOR </div><div id="myTabContent" class="tab-content" >
 8. <div class= "tab-pane fade active in" id="new"><table width="100%" class="list-group-item"><tbody><tr><td width="115"><img src="https://z-p3-scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/cp0/e15/q65/p640x640/20106622_369699540111943_1115811887026096514_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=367e91b68ac4ff34570d38af035bd8aa&oe=5A365B24" width="100" height="110"></td>
 9. <td width="auto" valign="top"><span style="color:#313132;"><a><b> Giới thiệu về tác giả </b></a></span><br> Tôi là Trần Khánh, một cậu bé trung học phổ thông không có điểm gì nổi bật nhưng có lòng đam mê và hoài bão không bao giờ bị dập tắt...<br>
 10. </td></tr></tbody></table></div></div></div><script> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script><div class= "panel panel-info" ><div
 11. class= "panel-heading" ><i class="fa fa-facebook-square" ></i> FanPage</div> <div
 12. class= "list-group-item" ><center><div class="fb-page" data-href= "https://www.facebook.com/auto.like.cmt" data-width= "340" data-hide-cover="false" data-show-facepile= "true" ></div></center></div></div></div></div></div>


Chỉnh sửa Subbox
CODE
 1. <div
 2. class= "panel panel-primary" ><div class= "panel-heading"> <b><font color="black"><input type="button" value="« Quay Lại" onclick="history.back(-1)" /></font></b> / <a href="/index.php"><font color="white"><b>Trang Chủ</b></font></a> / <a href="[subboxlink]"><b><font color="white">[subboxname]</font></b></a></div>
 3.  
 4. [subbox=10]
 5. <div class="list-group-item">
 6. <a href="[link]" title="[title]" /><b style="color:#3D3D3D;">[title]</b></a></div>[/subbox]
 7. </div></div>
 8. <div class= "col-sm-4" ><div class= "panel panel-primary" ><div class="panel-heading"><span class="glyphicon glyphicon-star-empty" ></span> AUTHOR </div><div id="myTabContent" class="tab-content" >
 9. <div class= "tab-pane fade active in" id="new"><table width="100%" class="list-group-item"><tbody><tr><td width="115"><img src="https://z-p3-scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/cp0/e15/q65/p640x640/20106622_369699540111943_1115811887026096514_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=367e91b68ac4ff34570d38af035bd8aa&oe=5A365B24" width="100" height="110"></td>
 10. <td width="auto" valign="top"><span style="color:#313132;"><a><b> Giới thiệu về tác giả </b></a></span><br> Tôi là Trần Khánh, một cậu bé trung học phổ thông không có điểm gì nổi bật nhưng có lòng đam mê và hoài bão không bao giờ bị dập tắt...<br>
 11. </td></tr></tbody></table></div></div></div><script> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script><div class= "panel panel-info" ><div
 12. class= "panel-heading" ><i class="fa fa-facebook-square" ></i> FanPage</div> <div
 13. class= "list-group-item" ><center><div class="fb-page" data-href= "https://www.facebook.com/auto.like.cmt" data-width= "340" data-hide-cover="false" data-show-facepile= "true" ></div></center></div></div></div></div></div>Nhớ lưu lại nhế
ReShare hoặc viết lại nhớ để lại link https://www.isharecode.tk để tưởng nhớ đến mình đã có công soi code. thank for you.

blogfree , s2vn.top
DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


user Dirvank Xviet (ngày 14/03/18 lúc 11:08) : ib t xin thẳng có phải nhanh hơn k bác :( p/s: t là tổ tiên của chủ blogfree.s2vn.top nhé.
user Bố Của Chủ Blogfree.s2vn.top (ngày 05/11/17 lúc 12:55) : Soi code con t à
user Admin (ngày 16/10/17 lúc 07:30) : Hihi có thì share thôi. Bạn hk nên trách âu có người nhờ share
user Hack (ngày 08/10/17 lúc 10:14) : alert(“k”)
ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi