>

Thêm mã twig

TWIG
  1. {%if api.r.get("p")|length>=2%}<div class="list">
  2. <div class="kengang"><a href="/pm.php?id=read&p=24417479&wc=send">Báo Spam/Quảng cáoa>div>
  3. <div class="kengang"><a href="/user_info.php?id=blacklist_add&uid={{user.uid}}">Thêm vào danh sách đena>div>
  4.  
  5. <div class="kengang"><a href="/user_info.php?id=blacklist_rem&uid={{user.uid}}">Loại khỏi danh sách đena>div>
  6. <div class="kengang"><a href="/pm.php?id=delete&p={{user.uid}}">Xóa tất cả tin nhắna>div>
  7.  
  8. <div class="kengang"><a href="/pm.php?pm=all">Hòm thư của bạn (0/0)a>div> div>
  9. div>{%endif%}

Danh Sách Chapter
new-bie-wapego
DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close

ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi