>

- Share vài code wap kembong cho newbie | Footer wap wapego

-Thêm mã twig

TWIG
  1. {% if api.r.get("id") == "topic" %}<form action="forums.php?id=add_post&f={{api.r.get('f')}}&t={{api.r.get('t')}}" method="post"><div class="title" style="margin:0px auto">Bình luậndiv><div style="background: #d9d9d9; margin: 0px 0px 5px 0px; padding: 4px;color:#fff;text-align:center"><table width="100%"><td width="80%"><textarea name="msg" rows="2" style="width:90%;resize:none;margin-top:5px">textarea>td><td width="20%"><input type="submit" value="Đăng lên"/>td>table> <a href="forums.php?minh=pro&id=forum&f={{api.r.get('f')}}">Quay lạia> | <a href="forums.php?minh=pro&id=topic_c&f={{api.r.get('f')}}&t={{api.r.get('t')}}">Quản lýa>div>form> <style type="text/css">a[href*="forums.php?id=add_post"],a[href*="forums.php?id=add_post"]+br,a[href*="forums.php?id=topic_c"],a[href*="forums.php?id=topic_c"]+br,a[href="/forums.php?id=forum&f={{api.r.get('f')}}"],a[href="/forums.php?id=forum&f={{api.r.get('f')}}"]+br,a[href="/forums.php?"],a[href="/forums.php?"]+br{display:none}style>{% endif %}
  2. <center><a href="main.php">Về trang chủa>center>

Danh Sách Chapter
new-bie-wapego
DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close

ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi