>

- code đơn giản chỉ cần tạo thêm code giống code shout box data:

Ô 1:

TWIG
 1. {%set msg=message_list|split('[-msS-]')%}
 2. {%set sdata=_self.env.getGlobals()['sdata']%}
 3. {%set sdata=sdata~message_list%}{{_self.env.addGlobal('sdata',sdata)}}
 4. {%set surl=_self.env.getGlobals()['surl']%}
 5. {%if msg|length>=99%}
 6. {%if surl is empty%}
 7. {%set url=''%}
 8. {%else%}
 9. {%set url=surl%}
 10. {%endif%}
 11. {%else%}
 12. {%if surl is not empty%}
 13. {%set url=surl%}
 14. {%else%}
 15. {%set url=form_url%}
 16. {%endif%}
 17. {%endif%}
 18. {{_self.env.addGlobal('surl',url)}}


Ô 2:


TWIG
 1. {{blog.content(message,nick,message_date,delete_post_button)}}



Cứ thêm mỗi shoutbox như thế là thêm 100 bài blog

Danh Sách Chapter
DMCA.com Protection Status
Cùng Chuyên Mục
Xem thêm
Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close

ảnh cm Contact Facebook
ảnh cm Contact Google+
ảnh cm Blog Trương Minh Đức
Facebook Google+ YouTube
Được tài trợ bởi